Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. Mariola Friedrich, prof. zwyczajny, ZUT, Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka. Absolwentka Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, spec. Biochemii. Ważniejsze staże: Klinika Pediatrii w Poznaniu; Laboratorium Centralne przy Szpitalu Klinicznym w Szczecinie. Wyróżnienia i nagrody: JM Rektora za działalność naukową i organizacyjną; za promocję zdrowia; autorskie programy edukacyjne (dla młodzieży, kobiet w okresie menopauzalnym, kobiet po mastektomii, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku); tytuł Krajowego Lidera Innowacji za „Innowacyjny projekt” i dwukrotnie „Lider Innowacji i Rozwoju”; wyróżnienie Bursztynowym „Łukiem Amazońskim”, przyznawanym przyjaciołom Amazonek, za ponad dwudziestoletnią opiekę żywieniową; tytuł „Wyróżniający się nauczyciel i opiekun młodzieży”. Członek PAN, członek ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komitetów Naukowych, Rad Naukowych i innych gremiów.   
dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie w 2002 r. W 2013 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienie. Od początku swojej pracy zawodowej związana jest z Zakładem Fizjologii Żywienia Człowieka. Jest autorem i współautorem wielu prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół wpływu składników diety i zachowań żywieniowych na metabolizm ustroju oraz oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności, a także żywieniowych czynników ryzyka występowania chorób metabolicznych, w tym ich dietoprofilaktyki pierwotnej i wtórnej. Aktywnie włącza się w działania mające na celu propagowanie zasad prawidłowego żywienia., m.in. poprzez przygotowywanie wykładów popularnonaukowych oraz udział w programach edukacyjnych. Za działalność popularyzatorską, Zespół, w którym pracuje, uzyskał tytuł Krajowego Lidera Innowacji w kategorii „Innowacyjny projekt” w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” oraz tytuł „Regionalny lider innowacji i rozwoju. Doświadczony dydaktyk, promotor ponad 80 prac magisterskich i inżynierskich, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
dr hab. inż Agata Witczak, prof. nadzw. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Toksykologii, ZUT w Szczecinie. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie w 2004 r. W 2013 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienie. Przygotowanie do pracy dydaktycznej rozpoczęła od ukończenia w 1992 roku Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W 2003 roku ukończyła Studium Pedagogiczne na Wydziale Ekonomii i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie (uprawnienia do prowadzenia zajęć również w szkołach podstawowych i średnich). Umiejętności w pracy analityczno–badawczej jako toksykolog żywności i środowiska, doskonaliłam na szkoleniach i seminariach, m in.: Szkolenie tygodniowe stanowiskowe dotyczące obsługi, serwisu oraz wykonywania analiz oraz oceny jakości uzyskanych wyników techniką GC/MS (HP 6890/5973), 1999 r. szkolenia w zakresie obsługi i serwisu chromatografów GC ECD (firmy Varian), (Katedra Toksykologii Akademii Rolniczej w Szczecinie), czas trwania po 2 tygodnie; „Źródła błędów pomiarowych i ich minimalizacja” certyfikat Meettler Toledo, Szczecin, 12 kwietnia 2006 r.; „Analizy laboratoryjne w świetle współczesnych wymagań” certyfikat Meettler Toledo, Szczecin, 23 maj 2007 r.; seminarium „Leading Expertise Tour 1999”, Hewlett Packard, Poznań 24 lutego 1999 r.; seminarium “Course on HPLC and GC Chromatography in pharmaceutical and medical applications”, certyfikat Witko Sp. z o.o. i Grace Davison Discovery Sciences, Poznań 23 maja 2007 r.; szkolenie prowadzone przez ekspertów w zakresie analizy związków organicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego „Praktyczne zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Wykłady i warsztaty laboratoryjne”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 14-16 marca 2012 r.; szkolenie prowadzone przez ekspertów w zakresie analizy śladowej Uniwersytetu Warszawskiego „Chromatografia dla zaawansowanych – konsultacje z GC oraz HPLC” Zakopane 18-20 kwietnia 2012 r.; Półroczny staż w firmie Polcargo International Sp. z o.o. (Pracownia Analiz Instrumentalnych – akredytowane laboratorium ) w okresie od kwietnia do września 2015. r.; Warsztaty praktyczne „Trendy w przygotowaniu próbek do analiz chromatograficznych” Gdynia 12-13.05.2016 r., Perlan Technologies - zapoznanie się z nowymi metodami analizy toksykologicznej żywności. Przez kilka lat byłam członkiem American Chemical Society oraz pozostaję członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Od 2010 roku jestem ekspertem Branżowego Centrum Kompetencji w grupie roboczej dla branży spożywczej przy Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie zajmującej się potrzebami przedsiębiorców z regionu oraz współpracą pomiędzy nauką a przemysłem w regionie. Jestem członkiem Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2018.
dr hab. inż. Izabela Dmytrów Z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym związana od 1998r. Jest absolwentką kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Pracę doktorską obroniła w 2002r. natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2013r. Od 1 października 2017r. kierownik Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa. Promotorka kilkudziesięciu dyplomowych prac inżynierskich i magisterskich. Od blisko 20 lat prowadzi wykłady i ćwiczenia z kilkunastu przedmiotów t.j. Technologia mleczarska, Chłodnictwo i przechowalnictwo, Wybrane działy z biotechnologii żywności, Przechowalnictwo w analityce laboratoryjnej i przemysłowej, Wybrane działy w technologii żywności, Projektowanie nowych produktów żywnościowych, Zabezpieczenie chłodnicze żywności, Postępy w biotechnologii przemysłu spożywczego itp. Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach, których tematyka związana jest głównie z znajomością instrumentów finansowych innowacji, przygotowania innowacyjnych projektów w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego, prowadzenia działalności gospodarczej typu spin-off/out, efektywnego zarządzanie rozwojem naukowym, tworzenie modeli biznesowych, innowacyjnego sposób myślenia o dydaktyce szkoły wyższej, skutecznego wykorzystania marketingu i promocji do budowania wizerunku firmy itp. W 2010 r. otrzymała indywidualną Nagroda Rektora ZUT za osiągnięcia naukowe, natomiast w 2017 indywidualną nagrodę za działalność organizacyjną. Przewodnicząca Jury Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe. Prezes Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Od 01.10.2017r. pełni funkcję redaktora tematycznego działów Alimentaria i Piscaria w czasopiśmie Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica. dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT w Szczecinie. W 2004 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 2018 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienie. Tytuł osiągnięcia naukowego - podstawy o ubieganie się o stopień dr hab.: „Mięso zwierząt łownych jako potencjalne źródło surowca do produkcji surowych wędzonek dojrzewających”. Wśród ukończonych szkoleń można wyróżnić m. in. „Zasady metrologii w przemyśle mleczarskim dotyczącej laboratoriów w aspekcie wymagań HACCP i ISO-9000” Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich oraz Instytut Towaroznawstwa i Oceny Jakości Żywności, UWM w Olsztynie oraz „Zarządzanie badaniami sektora produkcji żywności” Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Mrągowo i Gdynia.


 


dr inż. Wojciech Sawicki zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. W 2002 roku ukończył Studia Podyplomowe „Towaroznawstwo i ocena jakości żywności”. Od 2006 roku wykonał łącznie ponad 170 ekspertyz na zamówienie podmiotów gospodarczych w ramach prac zleconych lub umów dwustronnych. Przeprowadza warsztaty/szkolenia dotyczące m.in. „Zarządzania Badaniami Sektora Produkcji Żywności" oraz „Toksykologii żywności. Suplementów diety” organizowane przez Zarząd Główny PTToks. oraz Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera.dr inż. Edyta Balejko zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka, ZUT w Szczecinie oraz jako dietetyk w Centrum Medycznym „Sonomed”. Absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Akademii Rolniczej w Szczecinie, w dyscyplinie: technologia żywności i żywienie. W 2001 roku ukończyła Zawodowe Studium Pedagogiczne na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, AR w Szczecinie. Zdobywała doświadczenie poprzez uczestnictwo w konferencjach, stażach oraz studiach podyplomowych w tym m. in. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie. Laboratorium bakteriologiczne. Staż laboratoryjny; Studium Podyplomowe Towaroznawstwo i Ocena Jakości Żywności. Kurs zastosowań technik komputerowych i multimedialnych; Studium Podyplomowe Towaroznawstwo i Ocena Jakości Żywności. Kurs dietetyki; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Laboratorium bakteriologiczne; Laboratorium Badań Mikrobiologicznych Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne; Konferencja naukowo-szkoleniowa Oddział Towarzystwa Naukowego. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Oddział Zachodniopomorski. Różne oblicza celiakii. VIII Międzynarodowe dni Celiakii; Konferencja naukowo-szkoleniowa. Dietetyka Forum 2014. Zakres tematyczny: Żywienie a choroby nowotworowe, wybrane aspekty dietetyki klinicznej, leczenie dietetyczne u kobiet, postępy w leczeniu otyłości. Poznań; Konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości. Żywienie a choroby nowotworowe, wybrane aspekty dietetyki klinicznej, leczenie dietetyczne u kobiet, postępy w leczeniu otyłości; Konferencja Genetyka-edukacja młodzieży w programowaniu zdrowia współczesnej rodziny. Najnowsze osiągnięcia genetyki w profilaktyce nowotworowej. Profilaktyka żywieniowa nowotworów. Szczecin ZCDN; Genetyka dla Edukacji i Rodziny. Bioaktywne składniki żywności. Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych i Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie; IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną. Organizowana przez zakład Biochemii i Żywienia Człowieka PUM w Szczecinie. Najnowsze Trendy w terapii otyłości.dr inż. Magda Bruszkowska zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka, ZUT w Szczecinie. Absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT w Szczecinie, Dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia. Ukończyła dokształcający kurs pedagogiczny, szkolenie z zakresu planowania jadłospisów przy pomocy programów komputerowych, szkolenie z pozyskiwania i rozliczanie środków wspomagających jednostki uczestniczące w projektach UE, szkolenie PolLASA, w zakresie opieki i postępowania ze zwierzętami laboratoryjnymi. Posiada uprawnienia do planowania procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie, wykonywania procedur, uśmiercania zwierząt wykorzystywanych w procedurach. Jako najlepszy absolwent roku 2010/2011 r. została wpisana do Złotej Księgi i otrzymała medal ZUT w Szczecinie. Od 2012 r. Sekretarz Studiów Podyplomowych „Żywienie człowieka – promocja zdrowia”, od 2018 r. przewodnicząca Jury Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: Blok: Gastronomia.


 


mgr inż. Izabela Daniel zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka, ZUT w Szczecinie. Absolwentka kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, specjalność Żywienie Człowieka na Wydziale Nauk o Żywność i Rybactwa, ZUT w Szczecinie. Pracę magisterską poświęciła „Ocenie zasadności stosowania suplementacji diety witaminami i składnikami mineralnymi wśród studentek WNOŻiR. Obecnie kontynuuje naukę jako doktorantka III roku stacjonarnych studiów doktoranckich w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka. Ukończyła szkolenie PolLASA, w zakresie opieki i postępowania ze zwierzętami laboratoryjnymi. Posiada uprawnienia do planowania procedur i doświadczeń, wykonywania procedur, uśmiercania zwierząt wykorzystywanych w procedurach. Jest członkiem Jury Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: Blok: Żywienie Człowieka i Gospodarstwo Domowe. Od 2016 roku jest sekretarzem Studiów Podyplomowych „Żywienie człowieka - promocja zdrowia”.mgr Katarzyna Witkowska, pracuje w firmie w Qbeeq - Michał Becker, na stanowisku psychologa spec. psychodietetyki, prowadzi też własną praktykę psychologiczną. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, na kierunku: psychologia, w specjalności: psychologia kliniczna. Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Poznaniu, na kierunku: Psychodietetyka oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku: Pomoc Psychologiczna w dziedzinie Seksuologii. Kursy i szkolenia: Certyfikowany kurs konsultanta Ajurwedy I i II stopnia – Jiva Institute of Ajurveda. Szkolenia: „Ajurweda w leczeniu depresji i stresu”, „Ajurweda, jako droga do zdrowia doskonałego”, „Ajurweda a umysł” i inne – Jiva Institute of Ajurveda. Szkolenie EEG-Biofeedback - Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii BioMed we Wrocławiu. „Rozwój umiejętności interpersonalnych”, „Komunikacja interpersonalna w biznesie”, „Umiejętności interpersonalne przedsiębiorcy” „Negocjacje i biznesie” i inne - Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (Zarr S.A). Szkolenie w Terapii Poznawczo - Behawioralnej Zaburzeń u Osób Dorosłych – Instytut Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej (w trakcie) Wyróżnienia: W 2012 r. otrzymała Paszport do Przedsiębiorczości w ramach projektu realizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie.